De Stichting Leids Steunloket Migranten (hierna LSM) wil vrijwilligers en cliënten een sociaal veilig klimaat aanbieden door actief beleid te voeren op het voorkomen van ongewenst gedrag. Om dit te waarborgen hanteert LSM het volgende: 

Gedragscode

De positie van LSM, als maatschappelijke organisatie, brengt verantwoordelijkheden met zich mee, onder andere met betrekking tot het gedrag jegens cliënten (en andersom). LSM hanteert daarom een gedragscode voor vrijwilligers die met kwetsbare/minderjarige cliënten werken. Het uitgangspunt van de gedragscode is dat er altijd sprake moet zijn van integriteit, eerlijkheid, respect en beleefdheid. LSM heeft dit uitgewerkt in haar ‘Modelgedragscode (vrijwillige) medewerkersverklaring’. 

Aannamebeleid 

LSM hanteert een aannamebeleid voor vrijwilliger die het volgende omvat:

Intake- en kennismakingsgesprek

Tijdens een intake- en kennismakingsgesprek maakt LSM kennis met de vrijwilliger die zich heeft aangemeld. Doel van het is gesprek is om de talenten en motivaties van de vrijwilliger te bespreken en om te toetsen of er een match is tussen de potentiële vrijwilliger en LSM.

Vrijwilligersovereenkomst

Als LSM samen met de vrijwilliger tot een akkoord komt, wordt dit geformaliseerd in een vrijwilligersovereenkomst. Dit is bijvoorbeeld van groot belang met het oog op verzekering tegen ongevallen en mogelijke aansprakelijkheid.

Geheimhoudingsverklaring

Vrijwilliger van LSM hebben een geheimhoudingsplicht aangaande al hetgeen waarvan hij/zij weet of redelijkerwijs kan begrijpen dat het in belang van LSM of haar cliënten is daaromtrent geheimhouding te bewaren. Van de vrijwilliger wordt verwacht over deze zaken geen mededelingen naar buiten te doen, ook na beëindiging van het vrijwilligerswerk. Dit wordt vastgelegd in een geheimhoudingsverklaring die de vrijwilliger bij aanvang van zijn werkzaamheden ondertekend.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Voor vrijwilligers van LSM die met kwetsbare en/of minderjarige cliënten werken, wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd. De vrijwilliger kan met de VOG aantonen dat hij of zij geen strafbare feiten op zijn of haar naam heeft staan, die het vrijwilligerswerk in de weg staan.

Vragen of contact

Indien u na het doornemen van dit preventie- en integriteitsbeleid, of in algemene zin, vragen hebt hierover kun u contact met ons opnemen via leidssteunloketmigranten@gmail.com.